Prof. Dr Dragana Djuric

Professor
FACULTY OF MINING AND GEOLOGY

Prof. Dr Dragana Djuric

Professor
FACULTY OF MINING AND GEOLOGY

Biography

Dr Dragana Đurić, dipl. inž. geol. za geofiziku, vanredni profesor, rođena u Kruševcu 1985. godine. 

Diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2009. godine, a doktorirala 2015. godine. Doktorat je bio iz naučne oblasti geološko inženjerstvo, a uža naučna oblast gefizika. Tema doktorske disertacije je bila „Prostorni položaj ofiolita Istočne Vardarske zone: geofizičko-geološki model i njegove geodinamičke implikacije“

Na Rudarsko-geološkom fakultetu radi od 2011. godine, najpre kao istraživač saradnik, a danas u zvanju vanrednog profesora. Trenutno obavlja i funkciju zamenika Šefa geološkog odseka na fakultetu. Drži nekoliko kurseva na osnovnim, master i doktorskim studijama. Stručno-naučni rad dr Dragane Đurić odnosi se na primenu geofizike i daljinske detekcije u rešavanju geodinamičkih odnosa i procesa. Osim toga rad je usmeren i na inženjersko-geološke i arheološke probleme, ali i teme u sklopu zaštite prirodnih dobara i resursa, kao i istraživanja ležišta mineralnih sirovina.

Član je velikog broja domaćih i međunarodnih naučno-stručnih udruženja, kao što su Srpsko geološko društvo, Društvo geomorfologa Srbije (predsednik do 2016. godine), SEG, EAGE i dr. Dragana je objavila veliki broj naučno-stručnih radova i imala nekoliko predavanja po pozivu na domaćim i međunarodnim skupovima. Učestvovala je u brojnim naučnim, stručnim i  naučno-popularnim  projektima, kao član tima ili kao rukovodilac. 

Uživa u radu sa studentima i mladim istraživačima i najveća profesionalna satisfakcija joj je njihov uspeh i na poslovnom i na ličnom planu. 

All sessions by Prof. Dr Dragana Djuric